PROCEDURA REKLAMACJI

Procedura reklamacji została napisana zgodnie z postanowieniami ustawy nr. 89/2012Sb., Kodeksu cywilnego oraz ustawy 634/1992 Sb. Ustawa o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (dalej zwana "Ustawa") dotycząca towarów konsumpcyjnych (dalej zwane "Towary"), dla których nabywca może w okresie gwarancji skorzystać z prawa do odpowiedzialności sprzedawcy za wady (dalej zwane "roszczenia").

Konsumentem jest każda osoba, która kupuje produkty lub usługi do użytku osobistego, a nie w celu produkcji lub odsprzedaży.

Sprzedający to firma David Sport Harrachov s.r.o. z siedzibą w Mánesova 866/23 120 00 Praha 2 - Vinohrady, NIP: 283 80 746, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej w dziale C, wkładka 137493, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze. Sprzedający to osoba, która, w trakcie zawierania i realizacji umowy działa w ramach handlu lub innych działalności. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innej działalności dostarcza nabywcy produktów lub usług.

Klientem sklepu internetowego jest nabywca lub konsument, ktory przy zawarciu umowy działa w imieniu własnej działalności gospodarczej lub innej działalności.

WADY TOWARU

Sprzedawca zapenia, że w momencie zakupu przez klienta towar nie posiadał żadnych wad. Sprzedawca zapewnia, że w momencie zakupu towar:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

Jeśli towar nie jest zgodny z umową zakupu, kupujący ma prawo żądać nowej rzeczy bez wad, bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki. Jeśli wada dotyczy tylko części towaru, konsument może żądać naprawy, części zamiennych; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy.

Jeśli jednak wada może zostać usunięta bezzwłocznie, konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy.

Konsument na prawo do wymiany towaru na nowy, lub wymiany części w przypadku wad nienaprawialnych lub jeśli produkt zawiera więcej niż jedną wadę co uniemożliwia prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku konsument ma prawo do odstąpienia od umowy.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przed zakupem towaru, kupujący wiedział o wadach towaru lub sam nie zastosował się do warunków umowy zakupu.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące. Okresy gwarancji rozpoczyna się od momentu odbioru towaru przez kupującego. Dla kupującego, który działa w ramach handlu lub innej działalności, okres gwarancji wynosi tylko 12 miesięcy.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym towar był w naprawie. W przypadku wymiany towarowej naliczany zostaje nowy okres gwarancji.

INNE

Gwarancja nie dotyczy wad zużycia spowodowanych codziennym użytkowaniem. W przypadku rzeczy sprzedanych za niższą cenę gwarancja nie dotyczy wad, z powodu których, towar został sprzedany po cenie niższej po uzgodnieniu z konsumentem, w przypadku którym miał prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa zostaje anulowana, a zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie jakim go otrzymał od sprzdającego. W przypadku rezygnacji i skorzystania z prawa wynikającego z odpowiedzialności za wady, kupujący zwraca towar sprzedawcy w czasie możliwie najszybszym.

ROZLICZENIE REKLAMACJI

Roszczenia, w tym usunięcie wad powinny być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty wniesienia reklamacji, chyba że sprzedający i kupujący zgadzają się na dłuższy okres. Po tym okresie, Kupujący ma takie same prawa, jak w przypadku naruszenia warunków umowy.

Okres rozpatrywania roszczeń ulega zawieszeniu, jeśli sprzedający nie otrzymał wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia wierzytelności (towarów, innych dokumentów, itp ..). Sprzedawca może żądać od kupującego dostarczenia dokumentów w możliwie najkrótszym czasie. Gwarancja jest zawieszona do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów przez kupującego.

W sytuacji, gdy nabywca musi wysyłać towar do sprzedawcy lub centrum serwisowego, nabywca we własnym zakresie musi zapakować towar odpowiednio dla potrzeb transportu, bezpiecznie dla towarów kruchych, w tym wszystkich akcesoriów oraz oznaczyć paczkę odpowiednimi symbolami.

Po uwzględnieniu reklamacji, sprzedawca powiadamia kupującego o możliwości odbioru towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy lub udzielenia rabatu na cenę zakupu, kupującemu jest zwracana odpowiednia kwota przelewem lub oddana gotówką w kasie firmy lub w którymś z jej

Inne przydatne informacje dotyczące roszczeń są również dostępne na stronie internetowej sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Procedura Reklamacji wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Wszelkie zmiany w procedurze roszczeń zastrzeżone.

Szukać: ""

0 szt.
Košík: 0,00 PLN
0 szt.
Oblíbené